banner
Witamy 09 paĄdziernika 2015 roku

ul. Mickiewicza 7, 64-100 Leszno tel. 0-prefix-65 Centrala: 525-83-00 Fax: 528-70-68

 

 Menu główne
· Strona główna
· Archiwum

 Informacje
· Oferty pracy
· Konta bankowe
· Podatek dochodowy
· Podatek VAT
· Sala Obsługi
· Licytacje
· Zamówienia publiczne
· Pomoc publiczna
· Ogłoszenia
· Kalendarz podatnika
· Wzory formularzy
· Wzory wniosków
· System Zarządzania Jakością
· Karty informacyjne
· Standardy obsługi klienta

 Inne
· Linki
· Galeria

  
Podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych tj. wg skali podatkowej
 1. do dnia 20 stycznia 2011r. podatnicy, którzy od 1 stycznia 2011r. chcą zmienić formę opodatkowania są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie o wyborze formy opodatkowania.
 2. do dnia 20 stycznia 2011r. małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody z najmu bądĄ dzierżawy a całość dochodu chce opodatkować jeden z małżonków są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu przez jednego z nich.
 3. do dnia 21 lutego 2011r. podatnicy, którzy po raz pierwszy wybiorą uproszczoną formę wpłacania zaliczek są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy.
 4. do dnia 21 lutego 2011r. mali podatnicy(oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wartości 1.200.000 euro - za rok 2010 stanowi to kwotę 4.784.000 zł) oraz podatnicy rozpoczynający działalność, którzy wybiorą kwartalne wpłacanie zaliczek są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy. Podatnicy rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego składają zawiadomienie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie póĄniej jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu
  Prawo to będzie przysługiwało podatnikom opłacającycm podatek według skali podatkowej, jak i opodatkowanych podatkiem liniowym
 5. do 02 maja 2011r. należy złożyć zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku 2010.
Podatnicy opodatkowani na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego
 1. do dnia 20 stycznia 2011r. podatnicy, którzy od 1 stycznia 2011r. chcą zmienić formę opodatkowania są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie o wyborze formy opodatkowania.
 2. do dnia 20 stycznia 2011r. małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody z najmu bądĄ dzierżawy a całość przychodu chce opodatkować jeden z małżonków są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich.
 3. do dnia 20 stycznia 2011r. podatnicy, którzy od roku 2011 chcą obliczać i wpłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych co kwartał są obowiązani zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zasadę tę mogą stosować podatnicy, których przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro (za rok 2010 stanowi to kwotę 98.663 zł).
 4. do dnia 31 stycznia 2011r. należy złożyć zeznanie podatkowe PIT-28 o wysokości osiągniętego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Podatnicy opłacający podatek w formie karty podatkowej
 1. do dnia 20 stycznia 2011r. podatnicy prowadzący działalność, którzy od 1 stycznia 2011 roku chcą opłacać podatek w formie karty podatkowej są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej na druku PIT-16
 2. do dnia 31 stycznia 2011r. należy złożyć w urzędzie skarbowym deklaracje PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.
Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych
 1. do dnia 31 stycznia 2011r. osoba duchowna jest obowiązana złożyć w urzędzie skarbowym deklaracje PIT-19A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego.
Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
 1. przed dniem 10 stycznia 2011r. przyjmują od podatników oświadczenia na druku PIT-12 zobowiązujące płatnika do sporządzenia rocznego obliczenia podatku.
 2. do dnia 31 stycznia 2011r.przekazują roczną deklarację PIT-4R
 3. do dnia 31 stycznia 2011r. przekazują (z tytułu przychodów z samodzielnej działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika a w przypadku podatników, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje na druku PIT 11,
 4. do dnia 28 lutego 2011r.
 • sporządzają roczne obliczenie podatku dla podatników, którzy złożyli płatnikowi oświadczenia na druku PIT-12 i w tym samym terminie przekazują podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika a w przypadku podatników, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych,
 • przekazują podatnikowi (gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku) i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika a w przypadku podatników, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje na druku PIT 11,
 • przekazują podatnikowi (z tytułu przychodów z samodzielnej działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika a w przypadku podatników, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje na druku PIT 11.
  
Portal podatkowy
Kontakt  
 
tel: 0-65 525 83 00
fax: 0-65 528 70 68
e-mail: us3014@wp.mofnet.gov.pl

Godziny pracy  
 
Godziny otwarcia:
poniedziałek 7 00 -18 00
wtorek-piątek 7 00 -15 00
 
Kasa czynna:
poniedziałek 7 00-17 00
wtorek-piątek 7 00-14 00

  

US Leszno 2005